อนัญญา สุจริตจันทร์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.15084

การศึกษา


ปี 2565 วท.บ. สาขากายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การทำงาน


ปี 2565 - ปัจจุบัน กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

การอบรม