สันติพร สุขทอง

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 8639

การศึกษา


ปี 2557 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2565 วิทยาศาสตร์บัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การทำงาน


ปี 2557- 2565 : นักกายภาพบำบัด ระบบประสาท ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขา สิรินธร ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเนียร์ กันยา คลินิก กายภาพบำบัด จำกัด ปี 2565- ปัจจุบัน ผู้บริหารและนักกายภาพบำบัด ระบบประสาท ประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเพชรเกษม

วิทยากร

ปี 2562 office for fun ครั้งที่ 6 สูงวัยไกลล้ม จัดโดย กันยาคลินิกกายภาพบาบัด เหม่งจ๋าย
ปี 2563 health talk สูงวัยไกลล้ม จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ
ปี 2565 โครงการอบรมออนไลน์ครบรอบ 40 ปี กันยาคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง health promotion in elderly

การอบรม


ปี 2558 หัตถบำบัดขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ Upper และ lower cross, คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage, กันยาคลินิกายภาพบำบัดและคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปี 2558 Ultrasound Therapy, กันยาคลินิกายภาพบำบัดและคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปี 2559 Functional Correction Exercise, กันยาคลินิกายภาพบำบัดและคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปี 2559 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke, กันยาคลินิกายภาพบำบัดและคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปี 2560 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques, กันยาคลินิกกายภาพบำบัด ปี 2561 Ergonomics Applications: PT Researches to Practices, กันยาคลินิกกายภาพบำบัด ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A, กันยาคลินิกกายภาพบำบัด ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT, กันยาคลินิกกายภาพบำบัด ปี 2564 Physical therapy : integrated approaches for prevention and treatment of early OA knee, กันยาคลินิกกายภาพบำบัด ปี 2564 Mechanism of action and pharmacological effects in common medicine for physical therapist, กันยาคลินิกกายภาพบำบัด ปี 2564 Understanding radiologist report, musculoskeletal and neuroimaging in physical therapist practice, กันยาคลินิกกายภาพบำบัด ปี 2566 Movement system impairment in lumbar syndrome, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย