ศุภกานต์ จุลละจินดา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 9680

การศึกษา


ปี 2558 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2558-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2559 Movement impairment syndrome of knee and ankle joints โดยอาจารย์วิทยา

ปี 2559 Functional correction exercise โดย อาจารย์ยอดชาย

ปี 2560 Cervical spine : Exercise and Manual Therapy by B.Sc.(PT), FCAMT Bernard Tonks

ปี 2561 Diagnostic Screening : When to refer to specialist? ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2561 Pilates Mat for PT (15 hours) : Body&Flow

ปี 2562 Dynamic neuromuscular stabilization according to Kolar a developmental kinesiology approach

ปี 2562 Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques

ปี 2564 Pilates Mat I certification course

ปี 2565 Understanding radiologist report, musculoskeletal, neural imaging and cardiopulmonary in physical therapist practice 

ปี 2565 Competencies building in PT, sports PT, sensorimotor training and health promotion in elderly