กมลวรรณ ชาญวิทย์การ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 12189

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2561-2562 : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2562-ปัจจุุบัน : นักกายภาพบำบัด ประจำ ซีเนียร์ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด


การอบรม


ปี 2562 Modern pain management for lumbopelvic disorders