สุธีรา อนงค์ถวิล

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 6294

การศึกษา


ปี 2554 วท.บ. กายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2556-2562 ผู้สอนปฏิบัติงานทางคลินิก กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2555-2560 กรรมการงานฝ่ายการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2557 ผู้สอนภาคทฤษฎีในการปฏิบัติงานทางคลินิก หัวข้อ Imaging in musculoskeletal condition กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 ผู้สอนภาคทฤษฎีในการปฏิบัติงานทางคลินิก หัวข้อ Cervical spine กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2555 Therapeutic exercise and Functional exercise

ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy professional (Part I : Head and Neck Symptom, treating suboccipital pain syndrome etc.)

ปี 2556 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 48 สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกำลังกาย

ปี 2556 Aging in Physical Therapy Clinic

ปี 2559 Heel Pain : PT differential Diagnosis, Assessment and Management

ปี 2560 Neurotherapeutic Technique : The Application in Individaul

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS)"