มณธรัตน์ พานิชยิ่ง

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 6509

การศึกษา


ปี 2555 วท.บ. กายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2557- ปัจจุบัน : Clinical Instructor

ปี 2560- ปัจจุบัน : Schroth Therapist


การอบรม


ปี 2555 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Health and Longevity

ปี 2556 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Exercise is Medicine : Clinical and Experimental Evidence

ปี 2556 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Visceral Manipulation : Abdomen1

ปี 2556 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Manual Therapy, The Key of Success in Physical Therapy Profession

ปี 2557 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Bridging The Gaps : from clinical reasoning to clinic practice for upper and lower quadrants & physical therapist functional exeamination & exercise prescription for aging adults

ปี 2557 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Ultrasound Therapy

ปี 2558 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Mulligan Concepts : Upper & Lower Quadrant

ปี 2559 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Clinical Reasoning & Advance Manual Therapy in Kinematic Linkage

ปี 2559 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Heel Pain: PT differential diagnosis, assessment and Management

ปี 2559 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Foot function and Hip Extension (Grip Approach 1)

ปี 2559 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Grip Approach 2

ปี 2560 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Anatomy Trains

ปี 2560 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Schroth Best Practice

ปี 2561 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Dynamic Neuromuscular Stabilization Course A 

ปี 2562 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Balance Body Mat Pilates Instructor

ปี 2562 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Polestar Pilates : Pilates Adaptations for People with Scoliosis Supporting the Teaching of the Schroth Method

ปี 2562 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Dynamic Neuromuscular Stabilization Course B