อัมรัตน์ ปัญญาพาสุข

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 7747

การศึกษา


ปี 2556 วท.บ. กายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2557-2561 ออกหน่วย โครงการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ครั้งที่ 1-5 

ปี 2559 วิทยากร โครงการการให้การอบรมการยศาสตร์ในพนักงานออฟฟิศ บริษัท สุพรีมดิสทริบิวชั่น


การอบรม


ปี 2556 ""Manual therapy, the key of success in physical therapy profession"" Part I : Head and neck symptom, treating sub-occipital pain syndrome

ปี 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดด้วยมือ แก่นักกายภาพบำบัด เรื่อง “Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance”

ปี 2557 International Physical Therapy Conference “Bridging the Gaps: From clinical reasoning to clinical practice for upper and lower quadrants & Physical Therapist Functional Examination and Exercise Prescription for Aging Adults”

ปี 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “Ultrasound Therapy”

ปี 2558 Myofascial Function Movement

ปี 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 “Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage”

ปี 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle Joint”

ปี 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Co Control Kinetic Linkage Chain”

ปี 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management”

ปี 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Physical Therapy : Update in Management for Running Conditions”

ปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด”

ปี 2561 Anatomy Trains in Structure and Function

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A

ปี 2562 Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques.