วิรัลย์พัช พินิจสถิล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 3341

การศึกษา


ปี 2548 วทบ. กายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2555 วทม. เวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน


ปี 2548 นักกายภาพบำบัด Health and Wellness Center in Sri Pathum Longstay Resort 

ปี 2549-2550 นักกายภาพบำบัด Physical therapy clinic of Faculty of Physical Therapy, Mahidol University.

ปี 2551-2555 นักกายภาพบำบัด Nopharat Physical Therapy Clinic 

ปี 2550 นักกายภาพบำบัด SUMMER UNIVERSIADE 

ปี 2551 Staff of Athletics Classification in 4th ASEAN Para Games 

ปี 2552 นักกายภาพบำบัดในงาน 1st ASIAN MARTIAL ARTS GAMES 

ปี 2549, 2550 นักกายภาพบำบัดในงาน University of the Thai Chamber of Commerce Athletics Team in 33rd and 34th Thailand University Games

ปี 2551, 2552 นักกายภาพบำบัดในงาน Chulalongkorn University Athletics Team in 35th and 36th Thailand University Games 

ปี 2553, 2554 นักกายภาพบำบัดในงาน Assumption University Athletics Team in 37th and 38th Thailand University Games

ปี 2554 นักกายภาพบำบัดในงาน 38th Thailand University Games

ปี 2548-2555 นักกายภาพบำบัดใน National Athletics Team

ปี 2555-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ระบบกกระดูกและกล้ามเนื้อ คลินิกกันยากายภาพบำบัด


การอบรม


ปี 2549 "Sports Medicine course (Physiotherapy Section, Sports Science Centre, The Sports Authority of Thailand )

ปี 2550 Advanced Sports Medicine course (Physiotherapy Section, Sports Science Centre, The Sports Authority of Thailand )

ปี 2550 Sport Physical Therapy: Functional circle 1, therapy and training for the Upper Quarter. "Mobilization with Movement” (Faculty of Health Science, Srinakharinwirot University)

ปี 2550 Sports Physical Therapy and Sport Injuries ( Faculty of Physical Therapy and Applied Movement Science, Mahidol University)

ปี 2551 Modern Medicine: Chula Medical Expo (Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

ปี 2551 Advanced Sports Medicine course (Physiotherapy Section, Sports Science Centre, The Sports Authority of Thailand)

ปี 2551 Disability sport classification (Supachalasai National Stadium)

ปี 2552 Role in On-field and Clinical Management of Sports Physiotherapist in the Lower

ปี 2552 Quadrant Problem (Physiotherapy Section, Sports Science Centre, The Sports Authority of Thailand, 2009)