อุดมพร ป้องเกียรติชัย

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 6179

การศึกษา


ปี 2553 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน


ปี  2554 กันยากายภาพบำบัดคลินิก สิรินธร

การอบรม


ปี 2555 theraputic exercise and functional exercise,สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยและคณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ปี 2556 manual therapy, the key of success in physical therapy profession  part 1 : head and neck symptom, treating sub-occipital pain syndrome, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2556 การประชุมวิชาการปีที่ 48 คณะกายภาพบำบัด เรื่อง สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกำลังกาย, คณะกายภาพบำบัด มหิดล

ปี 2557 การทรงตัวในผู้สูงอายุ : การตรวจประเมินเพื่อหาความเสี่ยงในการล้ม และแนวทางการส่งเสริมสมรรถภาพการทรงตัว,คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ปี 2557 ultrasound therapy ,กันยาคลินิกายภาพบำบัดและคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด,กันยาคลินิกายภาพบำบัดและคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 clinical reasoning & advanced manaul therapy in kinematic linkage ,กันยาคลินิกายภาพบำบัดและคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2560 new directions and considerations in neurorehabilitation , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ปี 2561 How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession ,กันยาคลินิกายภาพบำบัด