ครองขวัญ บุญประสงค์

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 9664

การศึกษา


ปี 2558 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2558-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 ออกหน่วยตรวจร่างกายและให้ความรู้ชุมชนคริสตจักร , ออกหน่วยกายภาพบำบัดภาคสนามงานบางแสน 21

ปี 2560-2561 ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ในเขตพระราม2 

ปี 2561 ออกหน่วยให้ความรู้และตรวจสุขภาพ ณ.กรมการข้าว

การอบรม


ปี 2559 Functional Correction Exercise

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management

ปี 2560 Diagnostic Screening for Physical Therapy

ปี 2560 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome

ปี 2560 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance

ปี 2560 หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปี 2561 Kinesiotape 1-2"