สุคนธา ตั้งเพียรวัฒนา

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 9681

การศึกษา


ปี 2558 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2558-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 ออกหน่วยตรวจร่างกายและให้ความรู้ชุมชนคริสตจักร, ออกหน่วยกายภาพบำบัดภาคสนามงาน "บางแสน 21"

ปี 2561 ออกหน่วยให้ความรู้และตรวจสุขภาพ กรมการข้าว 

การอบรม


ปี 2559 Functional Correction Exercise,

ปี 2559 Heel pain PT differential diagnosis, assessment and management 

ปี 2560 การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช,

ปี 2560 Diagnostic Screening for Physical Therapy

ปี 2560 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome,

ปี 2560 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance

ปี 2561 Anatomy Trains in Structure and Function,

ปี 2561 How to Promote Active Ageing?

ปี 2561 Role of Physical Therapy and Health-related Profession, Kinesio taping method1&2

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A

ปี 2562 Modern Pain Management for Lumbopelvic Disorders