สันติพร สุขทอง

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 8639

การศึกษา


ปี 2557 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2557-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2558 หัตถบำบัดขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ Upper และ lower cross

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage

ปี 2558 Ultrasound Therapy

ปี 2559 Functional Correction Exercise

ปี 2559 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke

ปี 2560 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques

ปี 2561 Ergonomics Applications: PT Researches to Practices