ชิติณัช ชลชวลิต

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11214

การศึกษา


ปี2559 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)


การทำงาน


การอบรม


ปี 2561 PPT:Pain and Physical therapy application for thoracic and shoulder disorders

ปี 2561 Physical therapy program: the essential consideration of mechanical constraint, neuromotor control and mind