บุคลากรของเรา

เกศกนก พิสิฐอรรถกุล

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

กิตตินัฐ นวลใย

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

พิชญาดา สุวรรณดี

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

วรท เอกพินิจพิทยา

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

ธันยพร สิงหเดชา

นักกายภาพบำบัด

พรรณิภา ฉิมนาค

นักกายภาพบำบัด

นิชานันท์ หาญวงศ์ไพบูลย์

นักกายภาพบำบัด

ณลงกรณ์ สายแก้ว

นักกายภาพบำบัด

นภวัชร์ เฉลยสุข

นักกายภาพบำบัด