บุคลากรของเรา

อุดมพร ป้องเกียรติชัย

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

สันติพร สุขทอง

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

ครองขวัญ บุญประสงค์

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

สุคนธา ตั้งเพียรวัฒนา

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

กมลวรรณ ชาญวิทย์การ

นักกายภาพบำบัด