บุคลากรของเรา

กภ.กิตติพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย

ผู้บริหาร

กภ.สุวนีย์ งามพงศ์วาณิช

ผู้บริหาร

ดร. กภ.นันท์ อุดมเฉลิมภัทร

ผู้บริหาร

กภ.ศุภโชค สัจจะปรเมษฐ

ผู้บริหาร

กภ.ณัชชา สัจจะปรเมษฐ

ผู้บริหาร

กภ.ศุภิตรา นามโฮง

นักกายภาพบำบัด

กภ.ภควดี รัตนสิริอมร

นักกายภาพบำบัด

กภ.พลอยณดา เนาว์นาน

นักกายภาพบำบัด

กภ.สุดารัตน์ วิเวก

นักกายภาพบำบัด

กภ.ปวรุตม์ มีชม

นักกายภาพบำบัด

กภ.ชนิมาศ อนุทรงศักดิ์

นักกายภาพบำบัด

กภ.สรวิชญ์ ฐาปนพงศ์พันธุ์

นักกายภาพบำบัด