บุคลากรของเรา

รศ.กันยา ปาละวิวัธน์

ผู้บริหาร

อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

ผู้บริหาร

รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี

ผู้บริหาร

วรรธนะ ชลายนเดชะ

ผู้บริหาร

ผศ.จิตวรี ขำเดช

ผู้บริหาร

คีรินท์ เมฆโหรา

ผู้บริหาร

ชุติมา ชลายนเดชะ

ผู้บริหาร

ลาวัลย์ พานิชเจริญ

นักกายภาพบำบัด

สุรเชษฐ์ ลีลาขจรกิจ

นักกายภาพบำบัด

สุชาดา คณะรูป

นักกายภาพบำบัด

วิลาศิณีย์ ชีวะธรรมรัตน์

นักกายภาพบำบัด

วิรัลย์พัช พินิจสถิล

นักกายภาพบำบัด