บุคลากรของเรา

สุธีรา อนงค์ถวิล

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

มณธรัตน์ พานิชยิ่ง

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

อัมรัตน์ ปัญญาพาสุข

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

ณัฐยะ กุลจารุสุนทร

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

นฤมล สราญจิตร์

นักกายภาพบำบัด

ศศิวรรณ ยศใจ

นักกายภาพบำบัด

กฤตย์ แสงสุริยะฉายา

นักกายภาพบำบัด

ทศพล ศรัทธาภิรมย์

นักกายภาพบำบัด

ลักษิกา เอกพลจิตต์

นักกายภาพบำบัด

สริญญา ภูสมศรี

นักกายภาพบำบัด

จินต์จุฑา เอนกสิทธิสิน

นักกายภาพบำบัด

พนธกร แซ่อุ่ย

นักกายภาพบำบัด