บุคลากรของเรา

กิจลัดดา ยิ้มเนียม

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

อุดมพร ป้องเกียรติชัย

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

สันติพร สุขทอง

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

ครองขวัญ บุญประสงค์

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

สุคนธา ตั้งเพียรวัฒนา

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

ธัญลักษณ์ นิลถนอม

นักกายภาพบำบัด

ปุริม นภาแจ้ง

นักกายภาพบำบัด

ศิรกาญจน์ ธัญวัฒน์อภิโชติ

นักกายภาพบำบัด