บุคลากรของเรา

ณัฐพล ตรีศรีสุภา

ผู้บริหาร

พิชญา หล่อมโนเมธี

ผู้บริหาร

สุจิตรา ฉัตรอุดมสิริ

ผู้บริหาร

นาฏยา อินทจักร

ผู้บริหาร

ประกายพฤก ป้องปัดพาล

ผู้บริหาร

ชญาลภัส​ จิวาลักษณางกูร

นักกายภาพบำบัด

สุพิชญา ชีพัฒน์

ชัชชญา คงสุนทรกิจ

กรภัทร ทิมประเสริฐ