บุคลากรของเรา

วัชรินทร์ ศรีศักดาราษฎร์

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

พิทวัส แก้ววิเศษ

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

พงศธร ลมัยเกศ

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

บุณฑิตา สุพรรณราช

ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด

วรัชยา ภักดี

นักกายภาพบำบัด

สาริศา ปานปัญญา

นักกายภาพบำบัด

วัชรินทร์ ต่วนประสิทธิ์

นักกายภาพบำบัด

ดุสิตา สุขเจริญ

นักกายภาพบำบัด

ชยพล กลางแก้ว

นักกายภาพบำบัด

สิริกัลยา ดวงฤทธิ์

นักกายภาพบำบัด

กวินทรา สันติอภิรักษ์

นักกายภาพบำบัด

พันทิวา อินทร์หมื่นไวย์

นักกายภาพบำบัด