บุคลากรของเรา

ชญานิศ ไวพนิชการ

นักกายภาพบำบัด

ธนกฤตย์ กุลจารุสุนทร

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

ชิติณัช ชลชวลิต

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

กัลยกร แซ่ลิ้ม

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

ริญญรัตน์ ศักดาสันติพงศ์

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

ธนพร เติมสุวรรณศักดิ์

นักกายภาพบำบัด

ธัญทิพย์ สิทธิเลิศจันยา

นักกายภาพบำบัด

นฤภร เนียมมณี

นักกายภาพบำบัด

ชนชนก สุขหนองโปร่ง

นักกายภาพบำบัด

สโรชา ผลภักดี

นักกายภาพบำบัด

กิจลัดดา ยิ้มเนียม

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด

อุดมพร ป้องเกียรติชัย

ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด